Nieuwe gevarenklassen CLP per 20 april 2023

De Europese Commissie heeft een wijziging van de CLP-verordening gepubliceerd, waarin nieuwe gevarenklassen en criteria voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels worden vastgesteld. De verordening is van toepassing op alle chemische stoffen en mengsels die volgens REACH in de EU in de handel worden gebracht. Deze EU-wetgeving is bindend voor fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs die stoffen in de Europese Unie in de handel brengen.

Wat zijn de nieuwe gevarenklassen?

  • ED HH in categorie 1 en categorie 2 (hormoonontregeling voor de menselijke gezondheid)
  • ED ENV in categorie 1 en categorie 2 (hormoonontregeling voor het milieu)
  • PBT (persistent, bioaccumulerend, toxisch), vPvB (zeer persistent, zeer bioaccumulerend)
  • PMT (persistent, mobiel, toxisch), vPvM (zeer persistent, zeer mobiel)

Dit betekent ook dat het VIB, de etiketten en de website van verkopers aan consumenten van producten met gevaarlijke stoffen de nieuwe EUH zinnen moeten vermelden indien deze van toepassing zijn.

Wat zijn de nieuwe EUH zinnen?

Wanneer gaan de nieuwe EUH zinnen in?

De nieuwe regels zijn van kracht vanaf 20 april 2023. Vanaf die dag kunnen de lidstaten voorstellen doen voor geharmoniseerde indeling en etikettering met de nieuwe gevarenklassen en kunnen fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs hun stoffen en mengsels zelf indelen.

Vanaf de inwerkingtreding van de verordening zijn er gelukkig overgangsperioden waarin fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs hun stoffen of mengsels nog niet volgens de nieuwe gevarenklassen hoeven in te delen. Gedurende deze perioden kunnen de nieuwe gevarenklassen op vrijwillige basis worden toegepast. Aan het einde van de overgangsperioden moeten alle fabrikanten, importeurs, downstreamgebruikers en distributeurs de nieuwe gevarenklassen toepassen.

Voor nieuwe stoffen op de markt moeten bedrijven vanaf 1 mei 2025 aan de nieuwe regels voldoen, terwijl bedrijven voor stoffen die al in de EU in de handel zijn tot 1 november 2026 de tijd hebben om aan de regels te voldoen.

Voor mengsels gelden aparte overgangstermijnen. Nieuwe gevarenklassen zijn vanaf 1 mei 2026 van toepassing op nieuwe mengsels, terwijl bedrijven tot 1 mei 2028 de tijd hebben om de indeling en etikettering van bestaande mengsels bij te werken.

De nieuwe EUH-zinnen zijn meegenomen in de Veiligvertoon database en per direct beschikbaar om op je website te vermelden! Maak je nog geen gebruik van Veiligvertoon voor je webshop? Probeer Veiligvertoon dan gratis.