Alles over gevarensymbolen

In deze blogpost vertellen we je alles over gevarensymbolen, de betekenis ervan en geven we voorbeelden. Ook bespreken we wanneer een product een symbool krijgt en welke gevarensymbolen verouderd zijn.

Wat zijn gevarensymbolen?

GHS-gevarensymbolen, ook wel bekend als CLP-pictogrammen, zijn de symbolen van het Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging en zijn belangrijke symbolen die worden gebruikt om de gevaren van chemicaliën op een snelle en efficiënte manier te communiceren. GHS-gevarensymbolen zijn ontworpen om wereldwijd te worden gebruikt, zodat iedereen, ongeacht de taal, de gevaren van een chemische stof snel en efficiënt kan begrijpen.


Het is van groot belang om deze GHS-gevarensymbolen te kennen zodat je de juiste maatregelen kan nemen om jezelf en je omgeving te beschermen. Bijvoorbeeld, als een product een gevaar voor brand of explosie heeft, moet men dit op een veilige manier opslaan en hanteren. GHS-gevarensymbolen zijn zowel op de etiketten als in het veiligheidsinformatieblad van chemische producten te vinden, tegenwoordig worden ook op webshops de gevarensymbolen van de desbetreffende producten getoond. Dit helpt fabrikanten, importeurs en distributeurs om de juiste informatie over de gevaren van een chemische stof te communiceren aan gebruikers en verwerkers. Benieuwd hoe Veiligvertoon jouw webshop kan helpen met het vertonen van de juiste gevarensymbolen? Probeer Veiligvertoon dan gratis.

Welke gevarensymbolen zijn er?

Er zijn negen GHS-Gevarensymbolen:

GHS01: Explosief

GHS01 is een gevarensymbool dat wordt gebruikt om aan te geven dat een chemische stof de neiging heeft om te exploderen onder bepaalde omstandigheden. Dit symbool wordt gebruikt voor stoffen die kunnen ontploffen bij contact met hitte, vonken, slijtage of andere bronnen van ontsteking. Het waarschuwt gebruikers voor het potentiële gevaar van explosie bij het opslaan, vervoeren of gebruiken van de chemische stof.

GHS02: Ontvlambaar

GHS02 is een gevarensymbool dat wordt gebruikt om aan te geven dat een chemische stof ontvankelijk is voor verbranding of ontploffing. Dit symbool wordt gebruikt voor stoffen die snel kunnen verbranden of exploderen wanneer ze in contact komen met een vonk, hitte of andere bron van ontsteking. Dit symbool waarschuwt gebruikers voor het potentiële gevaar van brand of explosie bij het opslaan, vervoeren of gebruiken van de chemische stof.

GHS03: Oxiderend

GHS03 is een gevarensymbool dat wordt gebruikt om aan te geven dat een chemische stof oxiderend is. Dit symbool wordt gebruikt voor producten die bij contact met andere (brandbare) stoffen heftig reageren en ervoor zorgen dat die stoffen gaan branden. Dit zijn producten voor de professionele markt die je in de supermarkt of bouwmarkt niet zal aantreffen.

GHS04: Gassen onder druk

GHS04 is een gevarensymbool dat wordt gebruikt om aan te geven dat een product onder druk is in een container. Dit symbool wordt gebruikt voor producten die onder druk staan in een verpakking, zoals sprays, gasflessen en drijfgassen. Dit symbool waarschuwt gebruikers voor het potentiële gevaar van explosie of uitbarsting als de container wordt blootgesteld aan hitte, vonken of andere ontstekingsbronnen.

GHS05: Corrosief

GHS05 is een gevarensymbool dat wordt gebruikt om aan te geven dat een chemische stof corrosief is. Dit symbool wordt gebruikt voor stoffen die de huid, ogen of luchtwegen kunnen aantasten en kunnen leiden tot ernstige verwondingen of zelfs blindheid. Dit symbool waarschuwt gebruikers voor het potentiële gevaar van corrosie bij het opslaan, vervoeren of gebruiken van de chemische stof. Het is belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het dragen van beschermende kleding en het vermijden van contact met de huid en ogen.

GHS06: Giftig

GHS06 is een gevarensymbool dat wordt gebruikt om aan te geven dat een chemische stof giftig is. Dit symbool wordt gebruikt voor stoffen die bij opname door de mond, via de huid of bij inademen ernstig gevaar opleveren en dodelijk zijn. Het waarschuwt gebruikers voor het potentiële gevaar van giftigheid bij het opslaan, vervoeren of gebruiken van de chemische stof.

GHS07: Gevaarlijke, schadelijke en irriterende stoffen

GHS07 is een gevarensymbool dat wordt gebruikt om aan te geven dat een chemische stof irriterend, sensibiliserend of schadelijk is. Dit symbool wordt gebruikt voor stoffen die irritatie of ontsteking van de huid, ogen of luchtwegen kunnen veroorzaken of die sensibilisatie (overgevoeligheid) kunnen veroorzaken na blootstelling. Het kan ook gebruik worden voor stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid bij gebruik.

GHS08: Lange termijn gezondheidsgevaar

GHS08 is een gevarensymbool dat wordt gebruikt om aan te geven dat een chemische stof een langdurig gezondheidsrisico kan veroorzaken. Dit symbool wordt gebruikt voor stoffen die kanker, onvruchtbaarheid of andere ernstige lange termijn gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken na blootstelling. Het waarschuwt gebruikers voor het potentiële gevaar van langdurige gezondheidsschade bij het opslaan, vervoeren of gebruiken van de chemische stof. Het is belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals het dragen van beschermende kleding en het vermijden van contact met de stof, ook te informeren over de juiste manier van handelen bij blootstelling en eerste hulp.

GHS09: Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

GHS09 is een gevarensymbool dat wordt gebruikt om aan te geven dat een chemische stof gevaarlijk is voor het milieu. Dit symbool wordt gebruikt voor stoffen die schadelijk zijn voor organismen die in zoet of zout water leven, zoals vissen, kreeftachtigen, algen en aquatische planten maar ook bijen. Het waarschuwt gebruikers voor het potentiële gevaar van milieuschade bij het opslaan, vervoeren of gebruiken van de chemische stof.

Verouderde gevarensymbolen

Sinds 1 juni 2017 mogen er geen producten meer verkocht worden met de oude gevarensymbolen. Deze wijziging heeft geen effect op de eindgebruiker, middelen met de oude gevarensymbolen mogen nog steeds worden opgemaakt. De huidige CLP-verordening is gebaseerd op het wereldwijd geharmoniseerd systeem ‘Global Harmonised System (GHS)’ voor de indeling en etikettering van chemische stoffen. Binnen deze wetgeving zijn de bekende oranje gevarensymbolen vervangen door nieuwe, internationaal geldende ‘rode ruit’ pictogrammen. Hieronder is te zien waarvoor de oude gevarensymbolen zijn vervangen en welke nieuw zijn.Benieuwd naar de gevarensymbolen voor ADR of welke gevarenklasse en gevarencategorie de symbolen omschrijven? Kijk dan eens naar de lijst van gevarensymbolen op europa.eu.