Algemene uitleg veiligheidsetikettering

In deze blogpost geven we je een basisoverzicht van veiligheidsetikettering. Als je een uitgebreide uitleg wilt over het toepassen van de regels, verwijzen we je naar het handboek voor veiligheidsetikettering van ECHA.

Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, of afgekort GHS, is een internationale manier van classificeren, kenmerken en etiketteren van chemische stoffen en mengsels. De reden voor een internationaal eenduidig systeem is om ervoor te zorgen dat aanduidingen en informatie over gevaarlijke stoffen overal ter wereld hetzelfde zijn. Dit betekent dat een stof die in Nederland als gevaarlijk is aangemerkt, ook internationaal als zodanig wordt gezien.

Het GHS kent 9 labels om duidelijk te maken welke gevaren een product heeft. Deze labels zijn waarschuwingssymbolen van de gevarencategorie waarin het product is geplaatst en worden verder beschreven met behulp van H-zinnen.


De 9 officiële GHS labels

Wat zijn H-zinnen?

H-Zinnen, ook bekend als hazard-zinnen of gevarenzinnen zijn zinnen die op basis van de CLP-verordening (Classification, Labelling and Packaging) aangeven welk gevaar een product met hierin een gevaarlijke stof of mengsel met zich meebrengt. Wanneer een stof gelabeld is met GHS02-Ontvlambaar, kan dit bijvoorbeeld verder worden toegelicht door zin H225 "Licht ontvlambare vloeistof en damp". Deze zin geeft duidelijk aan wat het gevaar van de stof is en H225 betekend in iedere taal hetzelfde in de lijst met H-zinnen.

Europa maakt hiernaast ook nog gebruik van EUH-zinnen, dit zijn gevarenzinnen die alleen voor Europa van toepassing zijn.

Waar worden H-zinnen vermeld?

Het is verplicht om H-zinnen op de volgende punten weer te geven:

  • In het veiligheidsblad van de leverancier (onder rubriek 2).
  • Op het etiket van het product.
  • Op de website waar het product wordt verkocht.

Wat is het signaalwoord?

Er zijn 2 soorten signaalwoorden: waarschuwing en gevaar. Het signaalwoord is afhankelijk van de ernst van het gevaar van de stof. Zo heeft de zin “H227 - Brandbare vloeistof" het signaalwoord “Waarschuwing”, maar bij een hogere gevarencategorie zoals "H224 - Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp" zou het signaalwoord “Gevaar” zijn.

Wat zijn P-zinnen?

P-zinnen, ook bekend als precautionary-zinnen of voorzorgmaatregelen zijn zinnen die informeren welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen op basis van de eerder vermelde gevaren in de H-zin. P-Zinnen hebben dus een directe relatie met de H-zinnen. Zo zal bij de zin “H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp" de voorzorgsmaatregel "Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken." staan. Een gevarenzin kan meerdere voorzorgsmaatregelen hebben afhankelijk van de ernst van het gevaar. Net als de H-codes hebben ook de P-codes in iedere taal dezelfde betekenis.

Deze precautionary-statements zijn onderverdeeld in de volgende 5 categorieën

  • Algemeen - Voorbeeld: P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • Preventie - Voorbeeld: P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
  • Reactie - Voorbeeld: P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
  • Opslag - Voorbeeld: P412 Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
  • Verwijdering - Voorbeeld: P501 Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

Waar worden P-zinnen vermeld?

Het is verplicht om P-zinnen op de volgende punten weer te geven:

  • In het veiligheidsblad van de leverancier (onder rubriek 2).
  • Op het etiket van het product.

Wij raden aan om de p-zinnen ook online te vermelden om de consument zo goed mogelijk te informeren over de voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden voor het gebruik van het product.

Producten zonder GHS-labels met gevarenzinnen

Bij sommige producten kan het zelfs zo zijn dat een product geen gevarenlabel heeft, maar wel H-zinnen. Een stof die de zin H227 (Brandbare vloeistof) heeft hoeft bijvoorbeeld geen GHS02-Ontvlambaar label op het etiket te tonen omdat het product zich in de laagste categorie ontvlambare vloeistoffen bevind. Ga daarom goed na dat ook deze producten wel juist omschreven worden op je website om klanten in te lichten over de gevaren.

Wil je op een makkelijke, stijlvolle en tijdbesparende manier al deze informatie kwijt op je site? Probeer dan gratis de Veiligvertoon plugin voor Wordpress. Hiermee vertoon je producten in een handomdraai op de juiste manier.